เกษตรผสมผสานกับเพอร์มาคัลเชอร์ต่างกันอย่างไร?

เพอร์มาคัลเชอร์กับเกษตรผสมผสานต่างกันอย่างไร | farmtangchaidee.com | ฟาร์มตั้งใจดี เกษตรอินทรีย์ ออแกนิก ผักปลอดสารพิษ ผักสุขภาพดี กระเทียมดำ ฟาร์มปลามาเซียร์ ประสานงา ผักโครงการหลวง พะยองจาม CocoaKidz

เกษตรผสมผสานกับเพอร์มาคัลเชอร์ต่างกันอย่างไร?

เพอร์มาคัลเชอร์ เกิดจากการรวมคำสองคำ คือ Permanent ที่แปลว่ามั่นคงถาวร กับ Agriculture ที่แปลว่าเกษตรกรรม เป็นการทำการเกษตรแบบถาวร ในขณะเดียวกัน ก็พ่วงกับคำว่า Permanent Culture ก็จะรวมไปถึงการรักษาวัฒนธรรม ของแต่ละท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไปด้วย แนวคิดดังกล่าว จึงเป็นการอนุรักษ์และปรับใช้วิถีชีวิต ของคนในแต่ละพื้นที่ ที่มีสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป ให้อยู่ได้ด้วยการผลิตปัจจัย 4 ได้แก่ อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้ได้ด้วยตัวเองให้มากที่สุด ไม่ว่าสภาพสังคมและเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าใดก็ตาม

พอร์มาคัลเชอร์ จึงเป็นการออกแบบการเกษตรและสังคม ที่เลียนแบบมาจากระบบนิเวศธรรมชาติ หรือไม่ก็ เป็นการนำรูปแบบและลักษณะ ที่พบเห็นได้จริงในธรรมชาติ มาใช้เลยโดยตรงโดย ไม่ต้องสร้างเลียนแบบขึ้นใหม่

เพอร์มาคัลเชอร์ จึงครอบคลุมเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น การออกแบบเชิงนิเวศ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การออกแบบที่อยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างและการจัดการน้ำแบบบูรณาการ ที่จะนำไปสู่สถาปัตยกรรมอย่างยั่งยืน การสร้างที่อยู่อาศัยที่ซ่อมบำรุงรักษาตัวเอง และสร้างตัวเองขึ้นใหม่ได้ และระบบการเกษตร ที่ยืมรูปแบบนิเวศในธรรมชาติมาใช้

แปลนสวนแบบเพอร์มาคัลเชอร์ | farmtangchaidee.com | ฟาร์มตั้งใจดี เกษตรอินทรีย์ ออแกนิก ผักปลอดสารพิษ ผักสุขภาพดี กระเทียมดำ ฟาร์มปลามาเซียร์ ประสานงา ผักโครงการหลวง พะยองจาม CocoaKidz

ในภาพรวมนั้น ผู้ที่มาทำเกษตรในแนวเพอร์มาคัลเชอร์ จึงดูเหมือนปลาที่ว่ายทวนกระแสน้ำ เหมือนคนที่ย้อนกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในรูปแบบอดีต ที่ยังคงอาศัยความเกื้อกูลจากธรรมชาติ ภาพของสวนแนวนี้ จึงมักปลูกพืชปะปนกันไป มีการปลูกผักเพื่อให้แมลงมากินโดยเฉพาะ จะได้ไม่ไปทำลายผักแปลงอื่นที่ต้องการ และมีการปลูกไม้ดอกเพื่อล่อแมลงให้มาผสมเกสรของไม้ผล มีการออกแบบทางเดิน มุมพักผ่อน ตามรสนิยมของเจ้าของด้วย

เกษตรผสมผสาน คือ การทำเกษตรที่มีทั้งการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน แต่ละกิจกรรมการผลิต จะเกื้อกูลกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในไร่นาอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความสมดุล ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกิดการเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณ์ ของทรัพยากรธรรมชาติ

การปลูกพืชแบบผสมผสาน เป็นการอาศัยหลักการความสัมพันธ์ระหว่างพืช สิ่งมีชีวิตและจุลินทรีย์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบนิเวศตามธรรมชาติมาจัดการและปรับใช้ในระบบการเกษตร ตัวอย่างเช่น การปลูกตาลโตนดในนาข้าว การปลูกพริกไทยร่วมกับมะพร้าว การปลูกพืชไร่ผสมกับถั่ว การปลูกทุเรียนร่วมกับสะตอ โดยที่ยิ่งมีความหลากหลายของพืชปลูกมากเท่าใด ก็จะสามารถเพิ่มเสถียรภาพให้กับระบบมากขึ้นเท่านั้น

การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ หลักการผสมผสาน เป็นไปเช่นเดียวกับการผสมผสานระหว่างพืช เนื่องจากสัตว์ชนิดหนึ่ง จะมีความสัมพันธ์กับสัตว์อีกชนิดหนึ่ง และเกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ เช่น พืช และจุลินทรีย์ ตัวอย่างของระบบการผสมผสานการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงหมูควบคู่กับปลา การเลี้ยงเป็ดหรือไก่ร่วมกับปลา การผสมผสานการเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียว อาจจะไม่สามารถสร้างระบบที่สมบูรณ์ ได้เหมือนกับการผสมผสานการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

การปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ เป็นรูปแบบการเกษตรที่สอดคล้อง กับสมดุลของแร่ธาตุพลังงาน และมีการเกื้อกูลประโยชน์ ระหว่างกิจกรรมการผลิตต่าง ๆ มากขึ้น ใกล้เคียงกับระบบนิเวศตามธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ตัวอย่างของระบบการปลูกพืชผสมผสานกับการเลี้ยงสัตว์ เช่น การเลี้ยงปลาในนาข้าว การเลี้ยงเป็ดในนาข้าว การเลี้ยงหมูและปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชไร่

จึงขอสรุปว่า เพอร์มาคัลเจอร์ มุ่งเป็นไปที่การอยู่อาศัย โดยเอาความชอบตัวเองเป็นหลัก และอิงกับธรรมชาติระบบนิเวศ มีความจัดแต่งค่อนข้างสวยงาม เน้นทำเพื่อตัวเจ้าของเองเป็นหลัก ส่วน เกษตรผสมผสาน หรือ เกษตรทฤษฎีใหม่นั้น จะทำเพื่อตัวเองและขายสร้างรายได้ไปด้วย ไม่อิงกับระบบนิเวศ และความสวยงามสักเท่าไหร่ แต่จะจัดสรรสิ่งต่าง ๆ ภายใน ให้เกื้อหนุนกัน

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.